Sunday, February 12, 2012

คำตรงกันข้าม


คำตรงข้าม
ภาษาเขมรสุรินทร์
ภาษาไทย
ตู๊จ -ทม
เล็ก - ใหญ่
กะปัวะ - เตียบ
สูง - ต่ำ
ซอ -ขะเมา
ขาว - ดำ
เท็อด -ซากวม
อ้วน - ผอม
จเริน -แต็จ
มาก - น้อย
เต็อว -โม
ไป - มา
กะแล็ย -เวง
สั้น - ยาว
ลืน - ยูร
เร็ว - ช้า
เปราะ -ซะแร็ย
ชาย - หญิง
บอง -ปะโอน
พี่ - น้อง
ละออ -บรอ
สวย - ขี้เหร่

No comments:

Post a Comment