Sunday, February 12, 2012

คำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในที่นี้จะใช้คำที่คิดว่า คนที่พูดภาษาเขมรสุรินทร์ใช้บ่อยๆ และเป็นคำพูดระดับกลางๆ ไม่หยาบคาย

 ไปไหน  -- เตอว นา
  ทำอะไร -- เทอ  โอย
 กินข้าว   -- ซี บาย
ทานข้าว  -- โฮบ บาย
แดกข้าว  --  จรอม บาย
ได้อะไรกับข้าว  -- บาย  โอย  ซี  บาย

อาบน้ำแล้วยัง?  - -  หงูด ตึ เฮย?(เน้นเสียงสูง)
ไปกินข้าวด้วยกันไหม - - เตอว-โฮบ-บาย-รวม-คะ-เนีย-ระ-โอย
มีเงินกินข้าวไหม - - เมียน-สะตาง-โฮบ-บาย-แอง?(เน้นเสียงสูง)

แก่ ใจดี สปอร์ท กทม.  - - จ๊ะ - เจิ๊ดเจีย - สะปอด - มืงกอก

เวีย เลีย มัน บาน แปลว่า มัน ลา ไม่ได้ ใช้กับการลางาน ลาเรียน ( เวีย=มัน , เลีย = ลา , มัน=ไม่ , บาน=ได้ )


ตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (แบบเป็นประโยค)
คำสนทนาทั่วไป(ภาษาไทย)
คำสนทนาทั่วไป(ภาษาเขมร)
การอ่าน
ตื่นนอนแล้วยัง?กรอกเฮยระโอยกะ-หรอก-เฮย-ระ-โอย
ล้างหน้าหรือยัง?ตวนเฮยระโอยตวน-เฮย-ระ-โอย
แปรงฟันแล้วหรือยัง?เดาะทะมีงเฮยระโอยเดาะ-ทะ-มีง-เฮย-ระ-โอย
ถ่ายอุจจาระแล้วหรือยัง?จุ๊เฮยระโอยจุ๊-เฮย-ระ-โอย
ปวดปัสสาวะไหม?ชือโนมแอง?ชือ-โนม-แอง
ยาสีฟันหมดถะนำเดาะถะมีงหมอดฺถะ-นำ-เดาะ-ถะ-มีง-หมอดฺ
ถ่ายไม่ออกจุ๊มันแจงจุ๊-มัน-แจง
กินข้าวแล้วยังโฮบบายเฮยระโอยโฮบ-บาย-เฮย-ระ-โอย
ได้อะไรกับข้าวบานโอยมะโฮบบาน-โอย-มะ-โฮบ
กินข้าวกับปลาโฮบบายนองแตร็ยโฮบ-บาย-นอง-แตร็ย
ดื่มน้ำไหมเพอะตึระโอยเพอะ-ตึ-ระ-โอย
วันนี้ไปทำงานไหมไงแนะเตอวเทอกาแองไง-แนะ-เตอว-เทอ-กา-แอง
ทำงานอะไรเทอกาโอยเทอ-กา-โอย
ให้ไปส่งไหม?ออยจูนแองออย-จูน-แอง
กินข้าวด้วยกันไหม?โฮบบายโรมคะเนียแองโฮบ-บาย-โรม-คะ-เนีย-แอง
แต่งงานแล้วยัง?แซนเฮยระโอยแซน-เฮย-ระ-โอย
เย็นนี้ไปไหน?ละเงียดนิเตอวนาละ-เงียด-นิ-เตอว-นา
ทานข้าวเที่ยงที่ไหนโฮบบายทะงัยนัดยนาโฮบ-บาย-ทะงัย-นัดยฺ-นา
น้องสาวเที่ยวให้สนุกนะเนียงเทวออยสรูนเนอเนียง-เทว-ออย-สรูน-เนอ
เสียใจด้วยนะโคดยฺ เจิด พอง เนอโคดยฺ-เจิด-พอง-เนอ

No comments:

Post a Comment